Business Email Writing

27 October 2019 | 13:00 - 17:00
ชั้น 11 KX Knowledge Innovation

Business Email Writing

     เวิร์คช้อปสำหรับการเขียนอีเมล์เพื่อใช้ในการทำงาน ที่คุณจะได้เรียนรู้ ประเภทต่างๆของอีเมล์ธุรกิจ  โครงสร้างของอีเมล์ ประโยคต่างๆที่ใช้ในอีเมล์ พร้อมทั้งฝึกเขียนจริง 

และทำความรู้จักเพื่อนใหม่ที่จะช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยกัน

 

 

Objectives:

1. เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการเขียนอีเมล์

2. การใช้คำในการเขียนอีเมล์อย่างมืออาชีพ

3. พัฒนาทักษะในด้านการเขียนเป็นภาษาอังกฤษและใช้คำศัพท์ได้อย่างเหมาะสม

 

 

Topics:

1.Types of Email ประเภทของอีเมล์ 

2.Structures โครงสร้างของการเขียนอีเมล์

3.Enquiry Email การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางอีเมล์

4.Reply Email การตอบอีเมล์โดยใช้คำศัพท์ที่เหมาะสม

 

 

วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00

สถานที่ @KX Knowledge Innovation ชั้น11 ห้อง 11.7

 

 

การเดินทาง 

- BTS วงเวียนใหญ่ ทางออก 4 เดินย้อนมาประมาณ 400 เมตร

- BTS กรุงธนบุรี ทางออก 3 เดินตามทางมาประมาณ 300 เมตร

 

 

 

** ทางเดินจาก BTS ถึงสถานที่จัดงานไม่มี Sky Walk **

*** ที่จอดรถ ฟรี ***

Contact

0631899451
education.globish@gmail.com