หลักการเขียน Essay ทั้ง 4 แบบ พร้อมทริคที่ต้องรู้

189276 VIEWS | 9 MINS READ Monday 18 / 10 / 2021


 

หลักการเขียน ❝ Essay ทั้ง 4 แบบ ❞

พร้อมทริคที่ต้องรู้

 

การเขียน Essay ภาษาอังกฤษมีหลากหลายแบบมากมาย ซึ่งแต่ละแบบก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่ต้องการเขียนค่ะ ยกตัวอย่างเช่น Narrative Essay  มักจะถูกใช้เมื่อต้องการเล่าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ แบบลงรายละเอียด

 

โดย Layout หรือโครงสร้างพื้นฐานของ Essay มักจะประกอบด้วยส่วนที่สำคัญเหมือน ๆ กัน นั่นก็คือ  Introduction, Body และ Conclusion แต่สิ่งที่ต่างกันคือวัตถุประสงค์และประโยค คำศัพท์ที่ใช้นั่นเองค่ะ

 

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาวันนี้ Globish จะพาไปเจาะ 4 Essay ยอดนิยมที่ไม่ว่าจะเรียนหรือทำงาน ก็มักมีโอกาสได้เขียน พร้อมทั้งประโยคที่ควรใช้ และทริคที่ต้องรู้ค่ะ ซึ่ง Essay ทั้งสี่ประกอบไปด้วย

 

1) Problem - Solution Essay
2) Opinion Essay
3) Agree or Disagree Essay
4) Argumentative Essay

 

บอกเลยว่าเนื้อหาที่เรานำมาฝากในวันนี้เป็นไกด์ไลน์ที่ดีมาก ๆ สำหรับคนที่เพิ่งหัดเขียน Essay แต่ละแบบใหม่ ๆ และไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนดีค่ะ 

 Problem and Solution Essay

เทคนิคการเขียน Essay ประเภทนี้ คือ เราต้องวิเคราะห์ว่าปัญหาคืออะไร แล้วเรามีแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร ซึ่งเราอาจจะเลือกยกมาเพียงหนึ่งปัญหา พร้อมกับวิธีการแก้ไข 1 แนวทาง 

 

โครงสร้างของ Problem - Solution Essay

 

1) Introduction (คำนำ) ประกอบด้วย

- Problem 

ชี้ว่าปัญหาคืออะไร

 

- General Information or Fact 

พูดถึงข้อมูลทั่วไปหรือข้อเท็จจริงของปัญหาที่เราจะเขียน

 

- Thesis Statement 

บอกใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะเขียนว่า ปัญหาคืออะไรและวิธีแก้คืออะไร อาจใช้เป็น Keyword หรือประโยคสั้น ๆ 

 

2) Body Paragraph 1 (เนื้อหาย่อหน้าที่ 1) ประกอบด้วย

- Topic Sentence  1

บอกว่าปัญหาข้อที่ 1 คืออะไร 

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 1 อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้ปัญหานั้นดูน่าเชื่อถือ

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

3) Body Paragraph 2  (เนื้อหาย่อหน้าที่ 2) ประกอบด้วย

- Topic Sentence 2

บอกวิธีแก้ปัญหาข้อที่ 2

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 2 อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้วิธีแก้ไขปัญหาดูน่าเชื่อถือ

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

4) Conclusion (สรุป) ประกอบด้วย

- Restate Thesis Statement 

ย้ำใจความสำคัญของเรื่องอีกครั้ง (นำ Thesis Statement ของ Introduction มาเขียนใหม่)

 

- Assuring your thoughts 

ย้ำถึงปัญหา และวิธีแก้อีกครั้งเพื่อให้ผู้อ่านจดจำ

 

ประโยคที่มักใช้ใน Problem - Solution Essay


Problem

1) The main reason for…..
หนึ่งในเหตุผลที่…..
เช่น 
The main reason for people becoming overweight these days is that they are eating junk foods. 
หนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ปัจจุบันคนน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานคือพวกเขากินอาหารขยะ

2) One major problem with….. is that…..
ปัญหาหลัก ๆ อย่างหนึ่งที่เกิดจาก….. นั่นก็คือ…..
เช่น
One major problem with overpopulation in large cities is that people are often forced to live in unhygienic conditions.
ปัญหาหลัก ๆ อย่างหนึ่งที่มาจากการที่ประชากรในเมืองใหญ่ ๆ มีมากเกินไป นั่นก็คือ ผู้คนมากมายจะต้องใช้ชีวิตท่ามกลางสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

3) One main cause of….. is that…..
One main cause of traffic congestion in Bangkok is that the cost of public transportation is expensive.
หนึ่งในสาเหตุของปัญหารถติดในกรุงเทพฯนั่นก็คือ ขนส่งสาธารณะมีราคาแพง

 

Solution

1) The best way to deal with this problem is …..
วิธีแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ…..
เช่น
The best way to deal with this problem is balancing in and out calories.
วิธีที่แก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือบาลานซ์แคลอรี่ที่นำเข้าและนำออก

2) A good solution to this problem is to…..

วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีก็คือ…..
เช่น
A good solution to this problem is for the government to provide suitable housing for all its citizens.
วิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีก็คือรัฐบาลจะต้องจัดหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมให้กับประชาชนทุกคน

3) One way to solve this problem is…..
วิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือ…..
เช่น
One way to solve this problem is banning fishing during the breeding season.
วิธีหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหานี้ก็คือการห้ามไม่ให้จับปลาระหว่างฤดูวางไข่

4) The situation could be improved if…..

สถานการณ์สามารถดีขึ้นได้ ถ้าหาก…..
เช่น
The situation could be improved if the government bans fishing during the breeding season.

สถานการณ์สามารถดีขึ้นได้ ถ้าหากรัฐบาลสั่งห้ามไม่ให้จับปลาระหว่างฤดูวางไข่Opinion Essay

เทคนิคการเขียน Essay ประเภทนี้ คือ ต้องมีความมั่นใจในความคิดเห็นของตนเอง และเหตุผลที่นำมาสนับสนุนความคิดเห็นนั้น ต้องหนักแน่น มีน้ำหนัก และน่าเชื่อถือ

 

โครงสร้างของ Opinion Essay

 

1) Introduction (คำนำ) ประกอบด้วย

- General Information or Fact 

พูดถึงข้อมูลทั่วไปหรือข้อเท็จจริงของหัวเรื่องที่เราจะเขียน

 

- Thesis Statement with Introduction of 2-3 Opinion

บอกใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะเขียน โดยเกริ่นว่าความคิดเห็นของเราไปในทิศทางไหน

 

2) Body Paragraph 1 (เนื้อหาย่อหน้าที่ 1) ประกอบด้วย

- Topic Sentence 1

บอกว่าความคิดเห็นข้อที่ 1 คืออะไร

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 1 หรือความคิดเห็นข้อที่ 1 ของเรา อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้ความคิดเห็นนั้นดูน่าเชื่อถือ

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

3) Body Paragraph 2  (เนื้อหาย่อหน้าที่ 2) ประกอบด้วย

- Topic Sentence  2

บอกว่าความคิดเห็นข้อที่ 2 คืออะไร

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 2 หรือความคิดเห็นข้อที่ 2 ของเรา อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้ความคิดเห็นนั้นดูน่าเชื่อถือ

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

4) Conclusion (สรุป) ประกอบด้วย

- Restate Thesis Statement 

ย้ำใจความสำคัญของเรื่องอีกครั้ง (นำ Thesis Statement ของ Introduction มาเขียนใหม่)

 

- Assuring your thoughts 

ย้ำความคิดเห็นตัวเองทั้ง 2 ข้ออีกครั้งเพื่อให้ผู้อ่านจดจำ

 

ประโยคที่มักใช้ใน Opinion Essay

 

Opinion

1) In my opinion, …..
ในความคิดเห็นของฉัน …..
เช่น
In my opinion, smoking should be banned in public places.
ในความคิดเห็นของฉัน การสูบบุหรี่ในที่สาธารณะควรถูกห้าม

2) I strongly believed that…..
ฉันเชื่อว่า …..
เช่น
I strongly believe that the education system fails to prepare students for jobs of the future.
ฉันเชื่อว่าระบบการศึกษาไม่สามารถทำให้นักเรียนพร้อมสำหรับการทำงานได้

3) In my view, …..
ในมุมมองของฉัน …..
เช่น
In my view, American pop culture has created racial stereotypes that predominantly affect other ethnic minorities. 
ในมุมมองของฉัน วัฒนธรรมอเมริกันป๊อปได้สร้าง Sterotype ด้านเชื้อชาติ ที่ส่งผลต่อชนกลุ่มน้อย

4) From my point of view, …..
จากความคิดเห็นของฉัน …..
เช่น
From my point of view, fast fashion causes environmental harm.
จากความคิดเห็นของฉัน ฟาสแฟชั่น (เสื้อผ้าตามกระแส) ส่งผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อมAgree or Disagree Essay

เทคนิคการเขียน Essay ประเภทนี้ คือ ต้องแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าจะเห็นด้วย (Agree) หรือไม่เห็นด้วย (Disagree) พร้อมเหตุผลประกอบที่เพียงพอและน่าเชื่อถือ

 

โครงสร้างของ Agree or Disagree Essay

 

1) Introduction (คำนำ) ประกอบด้วย

- General Information or Fact 

พูดถึงข้อมูลทั่วไปหรือข้อเท็จจริงของหัวเรื่องที่เราจะเขียน

 

- Thesis Statement with keywords representing your opinion (Agree or Disagree)

บอกใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะเขียน โดยเกริ่นว่าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย และบอกเหตุผลสั้น ๆ (2-3 เหตุผล)

 

2) Body Paragraph 1 (เนื้อหาย่อหน้าที่ 1) ประกอบด้วย

- Topic Sentence  1

บอกเหตุผลข้อที่ 1 ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไร

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 1 หรือความคิดเห็นข้อที่ 1 ของเรา อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้ความคิดเห็นนั้นดูน่าเชื่อถือ

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

3) Body Paragraph 2  (เนื้อหาย่อหน้าที่ 2) ประกอบด้วย

- Topic Sentence  2

บอกเหตุผลข้อที่ 2 ว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเพราะอะไร

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 2 หรือความคิดเห็นข้อที่ 2 ของเรา อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง เช่น ข่าว ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้ความคิดเห็นนั้นดูน่าเชื่อถือ

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

4) Conclusion (สรุป) ประกอบด้วย

- Restate Thesis Statement 

ย้ำใจความสำคัญของเรื่องอีกครั้ง (นำ Thesis Statement ของ Introduction มาเขียนใหม่)

 

- Assuring your thoughts 

ย้ำความคิดเห็นตัวเองทั้ง 2 ข้ออีกครั้งเพื่อให้ผู้อ่านจดจำ

 

ประโยคที่มักใช้ใน Agree or Disagree Essay

 

Agree

1) I strongly agree with the idea that…..
ฉันเห็นด้วยกับความคิดที่ว่า…..
เช่น
I strongly agree with the idea that a big salary is more important than job satisfaction. 
ฉันเห็นด้วยกับความคิดที่ว่าการได้เงินเดือนสูงสำคัญมากกว่าความพึงพอใจในงานที่ทำ

2) I completely agree with this opinion and in this essay I will support my view with relevant examples.
ฉันเห็นด้วยกับความคิดนี้มาก ๆ และในเรียงความนี้ ฉันจะสนับสนุนความคิดเห็นของฉันด้วยตัวอย่างที่สัมพันธ์กัน

 

Disagree

1) I strongly disagree with the given topic that…..
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหัวข้อที่ว่า
เช่น
I strongly disagree with the given topic that parents are fully responsible for changing the unhealthy lifestyles of their children.
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับหัวข้อที่ว่า มีเพียงพ่อแม่เท่านั้นที่ต้องรับหน้าที่แก้ปัญหาไลฟ์สไตล์ที่ทำลายสุขภาพของลูก ๆ

2) I strongly disagree that…..
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า…..
เช่น
I strongly disagree that a big salary is more important than job satisfaction. 
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการได้เงินเดือนสูงสำคัญมากกว่าความพึงพอใจในงานที่ทำ

3) I totally disagree that…..

ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า…..
เช่น
I totally disagree that playing computer games can teach us about life.
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์สามารถสอนเราใช้ชีวิตได้Argumentative Essay

เทคนิคการเขียน Essay ประเภทนี้ คือ ต้องเลือกฝั่งให้ชัดเจนว่าคุณจะเข้าข้างฝั่งไหน และฝั่งที่คุณเลือกดีกว่าอีกฝั่งอย่างไร โดยต้องเลือกข้อมูลโต้แย้งที่น่าเชื่อถือมาก ๆ และสามารถหักล้างข้อโต้แย้งของอีกฝ่ายได้

 

โครงสร้างของ Argumentative Essay

 

1) Introduction (คำนำ) ประกอบด้วย

- General Information or Fact 

พูดถึงข้อมูลทั่วไปหรือข้อเท็จจริงของหัวเรื่องที่เราจะเขียน

 

- Thesis Statement with keywords representing your opinion (Agree or Disagree)

บอกใจความสำคัญของเรื่องที่เราจะเขียน โดยเกริ่นว่าเลือกฝั่งไหน เพราะอะไร หรืออาจบอกสาเหตุที่ไม่สนับสนุนข้อโต้แย้งอีกฝ่ายหนึ่ง

 

2) Body Paragraph 1 (เนื้อหาย่อหน้าที่ 1) ประกอบด้วย

- Topic Sentence  1

บอกเหตุผลข้อที่ 1 ที่สนับสนุนความคิดของเรา

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 1 หรือความคิดเห็นข้อที่ 1 ของเรา อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง หรืออาจเป็นข้อมูลเชิงลบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนของทั้ง 2 ข้อโต้แย้ง

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

3) Body Paragraph 2  (เนื้อหาย่อหน้าที่ 2) ประกอบด้วย

- Topic Sentence  2

บอกเหตุผลข้อที่ 2 ที่สนับสนุนความคิดของเรา

 

- Supporting Idea 

ข้อมูลที่มาสนับสนุน Topic Sentence 2 หรือความคิดเห็นข้อที่ 1 ของเรา อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เหตุผล และข้อเท็จจริง หรืออาจเป็นข้อมูลเชิงลบ เพื่อให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนของทั้ง 2 ข้อโต้แย้ง

 

- Example 

ยกตัวอย่างประกอบ

 

4) Refutation (เนื้อหาย่อหน้าที่ 3) ประกอบด้วย 

- Topic Sentence  2

บอกข้อโต้แย้งของฝั่งตรงข้าม + สิ่งที่เราจะโต้แย้งกลับ

 

- Supporting Idea 

เสนอข้อมูลของฝั่งตรงข้ามที่ไม่เห็นด้วยกับเรา ว่าฝั่งนั้นคิดอย่างไร และโต้กลับด้วยข้อมูลของเราซึ่งต้องหนักแน่นและน่าเชื่อถือ

 

5) Conclusion (สรุป) ประกอบด้วย

- Restate Thesis Statement 

ย้ำใจความสำคัญของเรื่องอีกครั้ง (นำ Thesis Statement ของ Introduction มาเขียนใหม่)

 

- Assuring your thoughts 

สรุปความคิดของเราเพื่อโน้มน้าวให้ผู้อ่านเชื่อในประเด็นที่เราโต้แย้งอีกครั้ง

 

ประโยคที่มักใช้ใน Argumentative Essay

 

1) Opponents of this idea claim/maintain that…..
ผู้โต้แย้งกล่าวว่า …..
เช่น
Opponents claim that sick patients in many countries often wait in long lines or long wait lists for basic health care. 
ผู้โต้แย้งกล่าวว่าผู้ป่วยในหลาย ๆ ประเทศมักจะต้องต่อคิวรอนานกว่าจะได้รับการรักษาขั้นพื้นฐาน

2) Those who are against these ideas may say/ assert that…..  
คนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้บอกว่า …..
เช่น
Those who are against these ideas may say/ assert that sick patients in many countries often wait in long lines or long wait lists for basic health care. 
คนที่ไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้บอกว่าผู้ป่วยในหลาย ๆ ประเทศมักจะต้องต่อคิวรอนานกว่าจะได้รับการรักษาขั้นพื้นฐาน

4) Some people may say that….I completely agree that this is the best way to tackle this issue.
บางคนอาจบอกว่า ….. อย่างไรก็ตาม …..
เช่น
Some people may say that the best way to deal with overweight students is to provide more physical education lessons in the school curriculum. I completely agree that this is the best way to tackle this issue.

 

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มความโปร พูดโฟลว์ได้อย่างมั่นใจ ได้ที่ Globish คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับวัยทำงาน พิสูจน์แล้วจากผู้เรียนกว่า 10,000 คน

ว่าพูดได้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ

วัดระดับภาษาอังกฤษ คลิก 

 

 

 

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 02-026-6683

บทความที่แนะนำ


วัยทำงาน

เขียน 'Resume' ภาษาอังกฤษใน 5 ขั้นตอน

วัยทำงาน

ภาษาอังกฤษนั้นสำคัญกับอาชีพวิศวกรอย่างไร ?

วัยทำงาน

10ประโยคเริ่มต้นใช้ได้จริง! เจรจาธุรกิจอย่างProfessional