ฝึกจับใจความภาษาอังกฤษ ด้วยทฤษฎี GTM

61 VIEWS | 3 MINS READ Monday 29 / 06 / 2020


Grammar–translation Method (GTM) เป็นการสอนที่เน้นการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน ด้านการเขียน รวมถึงด้านหลักไวยกรณ์ไปพร้อม ๆ กัน โดยหลักทฤษฎีการสอนนี้ถูกนำมาใช้ตั่งแต่สมัย ค.ศ. 1800 - ค.ศ.  1960 หรือที่เรียกได้ว่าเป็นยุคเริ่มแรกของการฝึกภาษา ซึ่งในสมัยนั้นนิยมใช้ในการสอนภาษากรีกกับภาษาละติน และในปัจจุบันก็ยังมีการนำมาปรับใช้กับการสอนอยู่เช่นกัน

 

โดยลักษณะการสอนแบบนี้จะมีคุณครูเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการเรียนการสอน อย่างการอธิบายกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของการใช้ภาษา สอนคำศัพท์หลาย ๆ คำ พร้อมคำแปล รวมถึงคำอ่าน ให้ทำแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับไวยกรณ์ ซึ่งจะเห็นได้ว่าการสอนเช่นนี้อาจจะไม่ได้ช่วยให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านภาษาที่ดีมากนัก เพราะเสมือนเป็นการฟังและจดจำตามที่คุณครูบอก แต่ตัวผู้เรียนเองจะสามารถเข้าใจหลักการทางภาษาได้อย่างดี รวมถึงสามารถแปลความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ ได้นั่นเอง

 

Globish จึงได้นำทฤษฎี Grammar–translation Method มาปรับใช้ในการสอนร่วมกับทฤษฎีอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น Audio-lingual Method และ Communicative language Teaching โดยมุ่งเน้นความสามารถในการจับใจความ ช่วยเสริมทักษะด้านคำศัพท์ (Vocabulary) ให้ความเข้าใจถึงที่มา และความแตกต่างทางภาษา (Contrastive Analysis) ซึ่งได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะกับการเรียนรู้แบบใหม่ เพื่อให้คุณสามารถนำภาษาอังกฤษไปใช้ได้จริงในชีวิต

 

Vocabulary-based เรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก

การเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนรู้คำศัพท์แบบเจาะลึก จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้านการใช้งานภาษาอังกฤษ ผ่านการสอนคำศัพท์ ไปพร้อมกับคำแปล ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจับใจความภาษาอังกฤษได้จากคำศัพท์ต่าง ๆ ที่คุณเรียนรู้ และสามารถเข้าใจหลักการทางภาษาได้

 

คุณจะได้เรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก ผ่านการอธิบายการใช้งาน แสดงตัวอย่างการใช้คำศัพท์ ด้วยประโยคที่พบได้ในชีวิตประจำวัน การบอกชนิดคำศัพท์ และอธิบายความหมายในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการคิดภาษาไทยในหัวก่อนพูด เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้คำศัพท์ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น

 

Contrastive-analysis-based วิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง

การเรียนการสอนในรูปแบบการวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง จะช่วยพัฒนาทักษะทางการแยกแยะภาษาอังกฤษ ผ่านการวิเคราะห์และเปรียบเทียบคำศัพท์ไม่ว่าจะเป็นการใช้คำภาษาอังกฤษของประเทศทางแถบอเมริกาและประเทศอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงที่มาและแยกแยะความแตกต่างของภาษาได้

 

คุณจะได้วิเคราะห์คำศัพท์จากการทำความเข้าใจคำศัพท์ที่คล้ายกัน ทั้งในแง่ รูปลักษณ์ เสียง หรือความหมายที่คล้ายกัน รวมถึงวิเคราะห์ความแตกต่างของคำศัพท์ เพื่อให้เลือกใช้ศัพท์ได้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทมากยิ่งขึ้น ช่วยให้คุณสามารถสนทนาได้อย่างตรงใจ และไม่ผิดความหมาย

 

 

หากคุณอยากเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Globish คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2Vu0RfZ

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

บทความที่แนะนำ


วัยทำงาน

ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษได้ ไม่ต้องท่องจำ

วัยทำงาน

รู้จัก Globish Plus ตัวเลือกสำหรับพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

วัยทำงาน

พัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยบทเรียน HIGH BEGINNER LEVEL